Ogłoszenia Parafialne
To już w tym tygodniu - Boże Ciało,a o 18:00 Koncert Chwały
2016-05-23

Zapraszamy i czekamy.

 

REMONT KOŚCIOŁA
2011-05-25

DRODZY BRACIA I SIOSTRY!

Parafia i kościół w Gołębiu przez swoje wpisanie w historię naszego regionu, diecezji i kraju od wieków stanowi szczególne miejsce. Na naszej społeczności parafialnej spoczywa troska o spuściznę naszych przodków.
Po wielu staraniach otrzymaliśmy dotację na remont naszego kościoła z Unii Europejskiej i końcem września 2010r. zaczęliśmy prace remontowe. Dzięki tym dotacjom pragniemy wyremontować cały kościół, Domek Loretański i ogrodzenie. W kościele zostanie wymieniona m.in. instalacja elektryczna, posadzka w nawie, zostanie wymieniona blacha na dachu, okna oraz przeprowadzone będą prace konserwatorskie zewnątrz kościoła, przy murze ceglanym i przy ozdobnych sztukateriach, jak i wewnątrz. Pragniemy odnowić też wszystkie zabytki ruchome, to jest: ołtarze, zabytkowe ławki, konfesjonały, prospekt organowy, żyrandole i rzeczy, które wpisane są do rejestru zabytków a wymagają konserwacji. Praktycznie będzie przeprowadzony całościowy remont kościoła i jego otoczenie. Bez zainwestowania środków Unijnych trudno byłoby zrealizować tak wielki projekt. Ale potrzebne jest też wasze wsparcie Drodzy Bracia i Siostry, to na naszej parafii spoczywa sfinansowanie 20% tej inwestycji. Mam nadzieję, że wspólnym wysiłkiem sprostamy temu zadaniu.

Ofiary składane na remont kościoła można odliczyć od podatku.
Za życzliwość i ofiary już teraz składam serdeczne Bóg zapłać i polecam Was wszystkich dobremu Bogu.
Ks. Waldemar Stawinoga
Proboszcz Parafii

Odliczenia podatkowe ofiar składanych na kościół:

Dochód przed opodatkowaniem można pomniejszyć również o dokonane darowizny na cele kultu religijnego. Można odliczyć darowizny dla kościołów , nie więcej jednak niż 6% dochodu. W praktyce fiskus akceptuje jako cele kultu religijnego m.in. budowę czy remont kościoła, jego wyposażenie oraz zakup przedmiotów liturgicznych.
Odliczenie z tytułu darowizny na cele kultu religijnego stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny.
Dokumentując przekazywane darowizny nie zapomnijmy jednoznacznie określić celu ich przekazania, wpisując do umowy czy w tytule polecenia przelewu „cel kultu religijnego", ewentualnie precyzując, co konkretnie uważamy za taki cel np. „darowizna na remont kościoła". Jeśli tego nie zrobimy, bądź inaczej określimy cel darowizny, fiskus może nam zakwestionować prawo do odliczenia przekazanych kwot.
Dodatkowo mamy obowiązek wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.
Podobnie jak w przypadku pozostałych darowizn odliczanych od dochodu, odliczeń z tytułu tej ulgi można dokonywać w dowolnych proporcjach w składanych zeznaniach, (jeśli składamy więcej niż jedno zeznanie). Nie ma też zakazu odliczenia części ulgi od dochodu, a części - od przychodu (np. opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym). Nie wolno tylko odliczyć dwukrotnie tej samej kwoty.
Podstawa prawna: Ustawa z 26 lipca 1991 i. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.


DAROWIZNA NA BUDOWĘ KOŚCIOŁA OD OSÓB PRAWNYCH

Kwota darowizn u osób prawnych może stanowić 10% ich dochodu (art. 18 pkt 1 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).


Numer konta parafii:
Bank Pekao S.A. I O. w Puławach 36 1240 2412 1111 0000 3628 2995
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Floriana i Św. Katarzyny w Gołębiu
Gołąb ul. Folwarki 3
24 - 100 Puławy

Za wszelkie ofiary składamy serdeczne: Bóg zapłać!


DAROWIZNA NA BUDOWĘ KOŚCIOŁA


OD OSÓB PRAWNYCH


 


Kwota darowizn u osób prawnych może stanowić 10% ich dochodu (art. 18 pkt 1 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).


 


OSOBY PRAWNE


Do najważniejszych z nich należą:


■ spółki kapitałowe (Kodeks spółek handlowych):


■  spółka akcyjna,


■  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,


 


■  spółdzielnia (Prawo spółdzielcze),


■  przedsiębiorstwo państwowe (ustawa o przedsiębiorstwach państwowych),


■  jednostki samorządu terytorialnego: gmina, powiat, województwo (ustawy o samorządzie
gminnym, o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa),


■  kościół i poszczególne jego jednostki organizacyjne - diecezje, parafie, organizacje kościelne
itp. (ustawy regulujące status poszczególnych wyznań),


■  wyższa uczelnia (Prawo o szkolnictwie wyższym),


■  fundacja (ustawa o fundacjach),


■  państwowa lub samorządowa instytucja kultury, (ustawa o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej),


■  jednostka badawczo-rozwojowa (ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych),


■  partia polityczna (ustawa o partiach politycznych),


■  stowarzyszenie rejestrowe (Prawo o stowarzyszeniach),


■  samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (ustawa o zakładach opieki zdrowotnej),


■  związek zawodowy (ustawa o związkach zawodowych).


 


Numer konta parafii: 


Bank Pekao S.A. I O. w Puławach          36 1240 2412 1111 0000 3628 2995


Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Floriana i Św. Katarzyny w Gołębiu


Gołąb ul. Folwarki 3


24 - 100 Puławy


 


Za wszelkie ofiary składamy serdeczne: Bóg zapłać!