top
Cmentarz parafialny

CMENTARZ PARAFIALNY

REGULAMIN CMENTARZA RZYMSKOKATOLICKIEGO W GOŁĘBIU, ZARZĄDZANEGO PRZEZ KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. FLORIANA I ŚW. KATARZYNY
Cmentarze są świętymi miejscami spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, dlatego Kościół otacza je szczególną troską. Celem zapewnienia należnej czci zmarłym oraz dla porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego, powierza się te cmentarze wraz z ich urządzeniami szczególnej dbałości osób wykonujących na ich terenach prace i odwiedzających groby swoich bliskich oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.
Rozdział 1
Przepisy ogólne

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu są zgodne z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r., oraz Rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych z dnia 20 października 1972 r., wraz z późniejszymi zmianami. 
 2. Cmentarz Parafialny w Gołębiu jest cmentarzem wyznaniowym należącym do Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Floriana i Św. Katarzyny w Gołębiu.
 3. Stanowi on jedyne wyznaczone miejsce na terenie parafii, gdzie można dokonywać pochówku zwłok lub szczątek zmarłych, zgodnie z obowiązującym prawem.
 4. Zarządcą Cmentarza Parafialnego jest Parafia Rzymskokatolicka w Gołębiu, w imieniu której działa Proboszcz Parafii.
 5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
  • zarządzaniu cmentarzem – rozumie się przez to usługi cmentarne, do których należy: przyjmowanie zwłok do pochowania i zawieranie umów o użytkowanie grobu, przyjmowanie opłat cmentarnych, prowadzenie przewidzianej prawem ewidencji i dokumentacji, utrzymanie porządku, kopanie, murowanie i zasypywanie grobów, ekshumacje, obsługa uroczystości pogrzebowych i piecza nad ich godnym przebiegiem, wykonywanie wszelkich prac związanych z ogrodzeniem, zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu cmentarza, które to czynności należą do kompetencji Zarządcy. 
  • dysponencie grobu – rozumie się przez to osobę, która ma zawartą z Zarządcą umowę na użytkowanie grobu, w imieniu i za zgodą wszystkich osób posiadających do niego prawo. 
  • prawie do grobu – rozumie się przez to określenie zakresu, czyli przedmiotu osobistych i materialnych uprawnień najbliższej rodziny wobec miejsca pochowania bliskiej osoby. Obejmuje to w szczególności dochowanie, przebudowę grobu, ekshumację, postawienie nagrobka i inne czynności z tym związane. 
  • prawie do pochowania – rozumie się przez to określenie podmiotów w porządku określonym przez art. 10 ust. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, posiadających uprawnienia do pochówku i w konsekwencji do miejsca pochowania osoby bliskiej. 
  • grobie murowanym – rozumie się przez to dół, w którym boki są murowane a nad trumną wykonuje się sklepienie. 
  • grobie ziemnym – rozumie się przez to dół, w którym chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemia wydobytą z tego dołu. 
  • grobie urnowym – rozumie się przez to rodzaj grobu murowanego o określonych wymiarach. 
 1. Kościół jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na terenach cmentarzy. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów. 
 2. Zarządca wykonuje usługi cmentarne na podstawie niniejszego regulaminu stosując określone procedury i cenniki.
 3. Wobec osób nie stosujących się do regulaminu będą wyciągane konsekwencje prawne i administracyjne. 

Rozdział 2
Przepisy porządkowe

 1. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i na terenie całego cmentarza. 
 2. Wszelkie prace przy grobach (w szczególności budowa katakumb, stawienie nagrobków, wykonanie opasek wokół nagrobków), które wpływają na kształt architektury cmentarza winny być zgłaszane w kancelarii cmentarza. 
 3. Niedozwolone jest na terenie cmentarza: 
  • deptanie po grobach,
  • przebywanie osób w stanie nietrzeźwym, palenie papierosów,
  • niszczenie zieleni i pojemników na śmieci,
  • wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych,
  • wypalanie śmieci,
  • wprowadzanie psów i innych zwierząt,
  • jeżdżenie rowerem,
  • ustawianie ławek, ogrodzeń itp., sadzenie drzew i krzewów. 
  • handlowanie i zarobkowanie w inny sposób bez zgody Zarządcy,
  • wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy.
 1. Krzyże mogą być ustawiane wyłącznie na mogiłach (umocowane trwale). Symbole religijne i inne elementy nagrobków ustawione na przejściach lub położone na mogiłach (nietrwale), mogą być usunięte przez pracowników Zarządcy. 
 2. Miejsca grzebalne podlegają opłatom za użytkowanie zgodnie z cennikiem. 

Rozdział 3 
Organizacja uroczystości pogrzebowych

 1. Liturgia pogrzebu w obrządku rzymskokatolickim obejmuje nabożeństwo w kościele parafialnym, procesję do grobu i złożenie ciała w grobie. 
 2. Przyjęcie zmarłego do pogrzebu odbywa się na wniosek osoby uprawnionej do pochowania ( art. 10. ust. o cm. o chow. zm.) i po: 
  • udokumentowaniu prawa do grobu,
  • złożeniu w kancelarii cmentarza karty zgonu zarejestrowanej w USC,
  • złożeniu oświadczenia, że zmarły był osobą wierzącą oraz wskazaniu parafii, która będzie obsługiwać liturgię pogrzebu,
  • wniesieniu przewidzianych cennikiem opłat.
 1. Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 r. – §6 pkt 1). 
 2. Do załatwienia formalności związanych z organizacją liturgii pogrzebu osoba uprawniona do pochowania może upoważnić inną osobę fizyczną lub prawną przez złożenie w kancelarii oświadczenia przewidzianego regulaminem. 
 3. W trosce o godną organizację liturgii pogrzebowych Zarządca ściśle współpracuje z firmami pogrzebowymi, .
 4. Pogrzeby są przyjmowane przez kancelarię parafialną w kolejności zgłoszeń, w wolnych godzinach od poniedziałku do piątku. W nadzwyczajnych sytuacjach możliwa jest organizacja pogrzebu w sobotę.
 5. Zezwala się na dochowywanie urn do istniejących grobów. 

Rozdział 4
Prowadzenie ewidencji i dokumentacji cmentarza

 1. Zgłaszanie wszelkich spraw dotyczących grobów i cmentarzy odbywa się wyłącznie w kancelarii parafialnej. 
 2. Proboszcz zleca zadania do wykonania kierownikowi cmentarza. 
 3. Kancelaria przechowuje i uaktualnia dokumentację grobów: 
  • kartoteki grobów ( w porządku: sekcja, rząd, numer ),
  • dokumentację związaną z dysponowaniem grobem,
  • archiwariusze ( wewnętrzną dokumentację czynności zlecanych przy grobie ),
  • karty zgonu,
  • księgę cmentarną ( zmarłych ), w formie tradycyjnej i elektronicznej,
  • plansze sekcji z naniesionymi grobami.
 1. Dane osobowe, przetwarzane i przechowywane w zbiorze danych Zarządcy, podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) – z wyłączeniem art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 cyt. ustawy. Administratorem danych jest Zarządca. 
 2. Gromadzone dane w systemie informatycznym a także w formie tradycyjnej są odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione przetwarzanie. 
 3. Dysponent grobu przekazując swoje dane Zarządcy, wyraża jednocześnie zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w niezbędnym zakresie, a osobie której dane znajdują się w zbiorze danych Zarządcy, na każde żądanie przysługuje prawo do wglądu i uaktualnienia swoich danych. 
 4. Odbiorcą zgromadzonych danych może być każda osoba fizyczna i prawna, która zwróci się do Zarządcy z pisemnym wnioskiem, zawierającym informacje dotyczące Wnioskodawcy, jego stopnia pokrewieństwa, oraz dokładne określenie celu i zakresu wykorzystania udostępnionych danych, z zastrzeżeniem punktu 8. 
 5. Informacje dotyczące Dysponentów grobów i osób pochowanych w danym grobie przekazywane są wyłącznie najbliższej rodzinie, a kontakt pomiędzy dysponentami grobów odbywa się jedynie za pośrednictwem Kancelarii. 
 6. Każdy grób powinien mieć dysponenta, czyli osobę posiadającą aktualną umowę z Zarządcą na jego użytkowanie. 
 7. Po złożeniu podania w kancelarii parafialnej i jego akceptacji przez Proboszcza prawo do dysponowania grobem powstaje z chwilą uiszczeniu opłaty administracyjnej. 
 8. Prace wykonywane przy grobie, których nie zgłoszono w kancelarii parafialnrj, i które nie zostały opłacone, nie zmieniają określonej w dokumentacji kwalifikacji grobu. 
 9. Przekazanie dysponowania grobem osobom nie posiadającym prawa do pochowania może nastąpić wyłącznie w sytuacji gdy grób jest pusty. 
 10. Grób ziemny, oraz murowany pojedynczy – jednokatakumbowy może ulec likwidacji gdy upłynęło 20 lat od ostatniego pochowania i nie uiszczono opłaty przedłużającej użytkowanie grobu (art. 7 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych). 
 11. Jeżeli grób murowany jest opuszczonym zawaliskiem i Zarządca nie ma żadnego kontaktu z rodziną to można go użyć do ponownych pochówków. Szczątki osób zmarłych z takiego grobu są składane pod nowo wybudowany grobowiec. 
 12. Tuje/żywotniki nasadzone przy grobach są usuwane na koszt wnioskodawcy. 
 13. Uznaje się, że decyzje dysponenta grobu są składane zawsze za wiedzą i zgodą wszystkich uprawnionych ( pochowanie, ekshumacja, zmiana stanu prawnego itp. ). Uprawnieni do grobu mają prawo składania zastrzeżeń od decyzji dysponenta. 
 14. Osoby składające przed Zarządcą oświadczenia ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ich treść. W przypadku ujawnienia i udokumentowania oświadczenia nieprawdy, zawarte umowy o dysponowanie grobem automatycznie wygasają. 

Rozdział 5
Prowadzenie prac na terenach cmentarzy

 1. Budowa i przebudowa grobu jest realizowana na wniosek dysponenta grobu. 
 2. Ekshumacje są przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001r. oraz warunkami określonymi przez Sanepid. 
 3. Po ekshumacji z grobu ziemnego umowa o użytkowanie grobu automatycznie wygasa a miejsce przechodzi do dyspozycji Zarządcy. 
 4. Obowiązkiem Zarządcy jest dbałość o czystość i porządek na terenie cmentarza. 
 5. Drzewostan podlega okresowej pielęgnacji (wycinka drzew zagrażających, chorych, podkrzesywanie ). 
 6. Tereny sekcji podlegają okresowemu sprzątaniu i usuwaniu śmieci ( pozostałości nagrobków, krzyże niezwiązane z grobami, stare ławki itp.). 
 7. Śmieci z terenów cmentarzy są usuwane cyklicznie przez Zarządcę.
 8. Do dysponenta grobu należy dbałość o czystość i porządek przy grobie oraz stan techniczny nagrobka. 

Rozdział 6
Przyjmowanie opłat

 1. Opłaty są pobierane przez kancelarie parafialną zgodnie z cennikiem 
 2. Wysokość opłat wynika z kosztów funkcjonowania i utrzymania estetyki cmentarzy. 
 3. Aktualny cennik znajduje się w kancelarii parafialnej.

Rozdział 7
Firmy zewnętrzne
( zasady wykonywania usług na terenach cmentarzy
przez inne podmioty )

 1. Podmioty wykonujące wszelkie prace na terenie cmentarz zobowiązane są do uzyskania od Zarządcy jednorazowego pozwolenia na wykonanie usługi po uiszczeniu stosownej opłaty administracyjnej. 
 2. Wszyscy Wykonawcy mają prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach. 
 3. Od Wykonawców oczekuje się przestrzegania umów i wykonywania usług o najwyższym stopniu jakości i dbałości o czystość cmentarza. 
 4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na cmentarzu. 

Regulamin uaktualniony 9.07.2017
Proboszcz Parafii Św. Floriana i Św. Katarzyny
Ks. Jerzy Węzka

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.
a